O Nás

Predmet našej činnosti

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v týchto oblastiach:

1. Zber, spracovanie, zneškodnenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, kategória 3.
(kat.č. 20 01 08 a 20 01 25)

2. Zber, spracovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.
(kat. č. 20 02 01 – lístie, tráva, konáre…)

V zmysle zákona 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch je každý producent odpadu povinný nakladať s ním v zmysle tohto zákona. To znamená zaobchádzať s týmto odpadom takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. 

Naša spoločnosť disponuje všetkými povoleniami týkajúcimi sa zberu, prepravy, spracovania a uloženia odpadu, potrebnými na prevádzku technológie a zariadení potrebných pre zvoz a spracovanie tohto odpadu až po jeho zhodnotenie a likvidáciu v zmysle platných noriem a zákonov. 

Sme spoločnosť, ktorá disponuje komplexným technologickým postupom a potrebnými zariadeniami na poskytovanie tejto služby. 

Spoločnosť zabezpečuje manipuláciu a spracovanie kuchynského odpadu nasledovne: 
Zber, zvoz, spracovanie v hygienizačnej stanici a uloženie na kompostovisku. 

Spoločnosť zabezpečuje spracovanie biologického odpadu- lístie, konáre, tráva… nasledovne: 
Zber manuálne aj mechanizmom, odvoz, spracovanie a uloženie odpadu. 

Spoločnosť má dlhodobé praktické skúsenosti s poskytovaním tejto služby, praxou overené pracovné postupy, ako aj úspešné výsledky tejto činnosti. Zároveň spĺňa všetky požiadavky kladené na túto činnosť.